Robrecht Stock: archief

Het archief van R. Stock (ongeveer 30 m) is vooral belangrijk voor de geschiedenis van het onderwijs in West-Vlaanderen en van het V.S.O. De nummering in de dozen en mappen heeft geen speciale betekenis. Sommige titels werden in het vet gezet. Volgens W. de Smaele zijn dat de belangrijkste stukken.

Op 15 en 16 december 1999 hebben we, op uitdrukkelijk verzoek van RS, al zijn boeken en papieren naar de Cultuurbibliotheek verhuisd. Bij het behandelen van zijn archief heb ik me vaak de vraag gesteld hoe het toch mogelijk is dat zo'n klare geest zo slordig kon zijn op zijn bureau en zo'n chaotisch geschrift kon hebben. Zijn geest was duidelijk vlugger dan zijn hand kon schrijven.

Stapeltje archief

 

Zijn archief was aanvankelijk een berg papier. Dat moet dus letterlijk genomen worden. De laatste jaren maakte hij wel bundeltjes, die hij met een stevig koord samenbond, maar zelfs die bundeltjes zijn dikwijls een allegaartje. Ze kregen meestal een opschrift mee. B.v. "Vooral leerplannen VSO". Die bundeltjes zijn schilderachtig. In een bundel waarin vooral krantenknipsels staken vond ik dan plots een kaartje van zijn vriend Valeer Albers gedateerd 23 Oogst 1921 ... "tot in Thorhout waarschijnlijk hé en dan binnen een week of vier in Roeselare". Toen trokken ze samen naar het seminarie om priester te worden. En uit 1970 vond ik een brief terug uit Taipeh: "dank voor de milde nieuwjaarsgift". Zijn vriend Albers was Scheutist geworden: missionaris in China, daarna in Taiwan. In het archief vinden we veel interesse voor de missies en met meerdere missionarissen had hij goede contacten.

 

Album

 

Het belangrijkste stuk uit zijn archief zijn twee lijvige boekdelen die hij schreef over zijn leven: "Van boswereld tot boskluis" 1904-1987. Zoals genbruikelijk maakte hij meerdere exemplaren en werkte die dan afzonderlijk bij. Mijnheer de kanunnik was ervan overtuigd dat elke tekst kon verbeterd worden en dat deed hij dan ook voortdurend. Daardoor is het moeilijk twee gelijke versies van één tekst te vinden. Eén exemplaar bevat de notitie "volledigst exemplaar". Zelfs de titel is een tweede versie want de eerste is overplakt en luidde: "Levensflarden of lappendeken? Een bosstreek, een bosjongen en de rest". Veel geschriften van de kanunnik hebben iets baroks. Zijn levensverhaal kreeg een typerend motto mee dat hij zelf opstelde: "Word jezelf. Wees jezelf, alzijdig ontvankelijk, ruim mededeelzaam." De inhoud en de stijl tekenen hem helemaal.

Deze twee boeken zijn belangrijk. Ze bevatten niet alleen zijn levensverhaal met veel foto's en documenten maar bieden ook veel informatie over enkele grote projecten waarvoor hij zich heeft ingezet. Alles netjes ingedeeld. Op blz. 287 vinden we de inhoudstafel van het eerste volume. Vier delen:
1. tot zijn seminarietijd;
2. 1921-1930: zijn seminarietijd en zijn studies in Leuven;
3. 1930-1955: leraar;
4. hoofdinspecteur 1955-1973.
Van dat vierde deel werd het laatste stuk niet geschreven. Het moest handelen over ontmoetingen met Mgr. De Smedt, Mgr. Vital Vangheluwe, Daniël Coens, collega's, directeuren van de colleges en ontmoetingen met vrienden.
Persoonlijk denk ik dat hij dat stuk niet durfde schrijven. In de persoonlijke omgang was hij aangenaam en luisterbereid, maar wanneer hij iets op papier zette werd hij scherp en dat wist hij.
Dit levensverhaal is fragmentarisch en schetst alleen enkele grote lijnen. Er zijn wel merkwaardige bladzijden te lezen b.v. over zijn beoordeling van zijn seminarietijd en hoe hij zijn jeugd verheerlijkte en zijn streek Sint-Pietersveld. Hij schreef daar uitvoerig over.
Over het ontstaan van zijn boek 'Hellas en wij' vernemen we niets. Over de reizen die hij ondernam en organiseerde spreekt hij niet. Zelfs over de Cultuurbibliotheek is bijna niets te vernemen. Er is wel een ander document bewaard, namelijk zijn speech bij de opening van de bibliotheek op het college waar hij de geschiedenis van de Cultuurbibliotheek vertelt.

Het tweede volume herneemt het vierde deel van het eerste volume vanaf zijn aanstelling tot inspecteur, maar werkt die periode verder uit. Het exemplaar dat we hier bespreken kreeg de volgende notitie mee in handschrift: "Exemplaar R. Stock. Verreweg het volledigste - ofschoon de andere qua tekst even volledig zijn. Zover het mogelijk is juist te oordelen zijn alle verbeteringen en andere dingen meer in dit exemplaar ingewerkt. 13.05.97.". Deze opmerking is tekenend voor de kanunnik: hij wil juist oordelen. Het gaat dan in dat stuk ook over belangrijke kwesties. Hij wil duidelijk geschiedenis schrijven. Hij onderscheidt twee punten: zijn beleid als inspecteur en wat hij ironisch noemt 'drie speciale tornooien', en die zijn:
de strijd om het VSO, de expansie van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen en het HOBU in het bisdom Brugge. Ook dit deel bevat interessante documenten die de tekst illustreren.
Wie het leven van de kanunnik wil schijven beschikt daarmee over heel wat materiaal. Het Liber amicorum dat hem in 1975 aangeboden werd, is daarbij vergeleken een verzameling anecdoten en in die zin een goede aanvulling.

Kanunnik Stock was een veelzijdig man: alzijdig ontvankelijk mag men wel zeggen. Wanneer het donker werd na lange gesprekken op zijn kamer declameerde hij Verhaeren. Hij kon genieten van een mooie uitgave van Seuphor. Hij bestudeerde Griekse vazen - in zijn bibliotheek staken tientallen werken over dat onderwerp en overal staken briefjes en kaartjes tussen en opmerkingen. Dat Hellas boven lag weten allen maar wie weet dat hij in Leuven promoveerde op een moraaltheologisch onderwerp nl. het recht op werkstaking?
Het werk staken? Toen hij in de geriatrie opgenomen werd maakte hij plannen voor later.

 

RS1aI Memoires 1ste deel: meest volledig exemplaar ingebonden en vermeerderd met veel foto's en documenten.
 
RS1aII Memoires 1ste deel: exemplaar zonder documenten.
 
RS1bI Memoires 2de deel: meest volledig exemplaar
met documenten.
 
RS1bII Memoires 2de deel: exemplaar zonder documenten.
 
RS1c Voorbereidende versies van memoires (kaft met losse papieren).
 
RS1d Memoires. Kaft: allerlei versies.
 
RS1e idem
 
RS1fI Memoires 2de deel. Goede versie zonder documenten
 
RS1fII idem
 
RS2a Liber amicorum van 1975.
Exemplaar van RS met aanvullingen en verbeteringen.
 
RS2b id. Exemplaar van RS met foto's.
 
RS3 Memorabilia Ri Di R. Stock door Jozef Van den Heuvel.
Plakboek gemaakt in 1999 en later aangevuld door auteur en RS.
 
RS4a Dissertatio ad gradum doctoris in sacra theologia door RS (over de werkstaking).
Kaft met geschreven versie .
 
RS4b id. Versie getypt met losse papieren. 1ste deel.
 
RS4c id. Versie 1ste deel zonder losse papieren.
 
RS4d id. 2de deel met losse papieren.
 
RS4e id. 2de deel zonder losse papieren.
 
RS5a Hellas en wij. Grote doos (52x37x10 cm). Documenten door RS verzameld met het oog op een herdruk.
 
RS5b Hellas en wij. Opstel 1982. Boek met losse papieren.
 
RS5c Hellas en wij. Acco 1988. Boek. Exemplaar van RS met veel opmerkingen en aanvullingen.
 
RS6a Het Griekse drama en de Westerse mens. Descléé De Brouwer 1959. Boek. Exemplaar van RS met veel aanvullingen.
 
RS7a Christus en zijn kerk. Brepols 1942. Boek. Exemplaar van RS met veel aanvullingen.
 
RS7b id. Exemplaar van RS met enkele aanvullingen.
 
RS8 Liefde. Boek van B. Björnson 1921. Exemplaar van RS waaruit hij voorlas in de klas. Bemerk wat tussen () staat. Wellicht las hij die stukjes niet.
 
RS9 Grote doos foto's (30x50x25 cm). Foto's van hemzelf, zijn familie, vrienden, zijn leerlingen.
 
RS10 Kaft i.v.m. De Vlaamse Leergangen.
 
RS11a Liefde leren. Doos met geannoteerd boek en reacties.
 
RS11b Allerlei documenten in verband met LL (niet altijd ad rem).
 
RS12 Doos met documenten over de universitarie expansie.
 
RS13 HTI
1. Pak documenten door RS zelf ingepakt en voorzien van
  "Door niemand laten gebruiken voor 01.01.2025."
2. Boek 25 jaar HTI. Exemplaar van RS.
3. Kaft met documenten jaren 60-70
4. Bundel documenten door RS verzameld 
  "Strukturering HTO-bisdom Brugge 1959-1976"
5. Bundel HTI Brugge.
  Vergaderingen van Raad van Beheer en modellen van propagandafolders.
6. Groene kaft Raad van Beheer HTI.
7. Bundel jaren '80.
8. Bundel jaren '90.
9. Rond senator Dries Claeys.	
RS14 Wreeck geen Quaedt maer dwing tot goed.
Exemplaar van RS met documenten. Hij schreef het artikel "Sint-Pietersveld. Momentopnamen 1849-1925."
 
RS15 Doos over Sint-Lukasgilde. Allerlei briefwisseling.
 
RS16 Doos met prentjes en kaarten.
 
RS17 Doos naamkaartjes en prentjes.
 
RS18 Schoendoos met doodsprentjes.
 
RS19 Doos "Huwelijken, dopen ..."
 
RS20 Doos trouwbrieven ...
 
RS21 Zwarte kaft met foto's van priesterwijdingen.
 
RS22 Groene kaft id. (Afkomstig van Mgr. Van Gheluwe).
 
RS23 Archiefdoos met papieren Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
 
RS24 Een doos Alexander Stock.
 
RS25 Een bundel tijdschriften met aantekeningen.
Streven, Kultuurleven, Collationes. (Over godsdienst, nationalisme, Vl. Bew.)
 
RS26 Een doos documentatie over geloof en moraal. Zeer diverse stukken.
 
RS27 Bundel zeer oude papieren (rond 1900) i.v.m. onderwijs.
 
RS28 Doos Alexander Stock. Schriften, aantekeningen ...
 
RS29 Documenten over de Studentenbond van RS. 1920-23.
 
RS30 Groene kaft door RS samengesteld: Uit het dagelijkse leven van een college 1975-1979.
 
RS31 Grote doos: Persoonlijk archief RS: stamboom, documenten over familie
 
RS32 Dossier R. Keesemaeker
 
RS33 Boeken die RS gebruikte of recenseerde
 
RS34 id. + lesvoorbereidingen (godsdienst) + examenvragen
 bv - Het kamerdebat over het vrij hoger onderwijs in Noord-Nederland
    - Oud Hellas van groepsmens tot individu
    - Cursus 1924 van Groot Seminarie
    - artikels: Ons erfdeel, Onze alma mater, Kultuurleven
RS35 Zeer belangrijke rode doos
- Brieven van RS 1923: Betwiste viering leraar Roeselare
              1938: Conflict met principaal
- Een bruine envelop "Reis naar Duitsland 1937"
   Bevat volgende stukken:
   1. Het "Duitschlandnummer" van Volk (Nr 2 van 3de jg. 1937-38)
   2. Een bundel (ongeveer 40 p.) losse fardebladen met potlood geschreven
    door R.S.
    R.S. heeft deze nota's wellicht gebruikt om verslag uit te brengen over
    zijn reis naar Duitsland in 1937. Zijn betoog bevat 7 punten:
     1. Wat ziet ge van het Hitlerregime in Duitsland
     2. Hoe wordt de Duitser over het buitenland ingelicht
     3. Enkele huishoudelijke inlichtingen
     4. Hoe staat het in Duistsland met de persoonlijke vrijheid in
       't gewone leven: kunt ge daar adem halen?
     5. De godsdienstige moeilijkheden met hun terugslag op 't privaat leven
     6. Hoeveel rechtzinnige aanhangers telt de Hitlerbeweging dan wel
     7. Hoe staat het met de jeugd
   3. Krantenknipsels 1936-38  
   4. De tekst van Mit brennender Sorge
   5. Een artikel uit Universitas 1939 van Willem Van de Nieuwenhuysen:
    Het Nationaal-Socialisme in het werkelijk leven van den arbeidsdienst.
   6. 4 gestencileerde blz. De Vlaamsche Vlagge 10 mei 1941 nr 3 over de 
    voedselbevoorrading der Belgische bevolking.
   7. R.S. over nieuwe belastingen door de bezetter (3 p.)
- Zelfstudie. Getypt blad voor 5e en 6e 1937
  - Brieven van RS toen hij door de Duitsers aangehouden werd in 1941
  - Schriftje waarin RS gedichtjes schreef: 1922 
   Feestdag van de H. Hilarius
  - Recensies over Het Griekse drama en de Westerse mens
  - Standpunt van RS over behoudsgezinden. Brief aan Mgr. De Smedt 1969
  - Lezing in twee schriftjes over Newman (1923 ?)
RS36 Over Dupanloup
  Over de doodstraf
  In memoriam's
  Lezing over Griekse goden
  Lezing Wevelgem 1974 ?
  Over Hervorming in de Nederlanden
  Over humanisme en humaniora
  Lezing St. Barbara 1979
  HTI-Oostende: Op zoek naar nieuwe leermethodes?
  Correspondentie met Van Brabant over hun boek
  Lezing Kunnen we God missen ? 1949
  Enkele wendingen in het socialiserings- en 
  democratiseringsproces van school en onderwijs 
  de jongste 25 jaar (1980)
  Homilie begrafenis Jules D'hoore 1994
  Causerie St. Leo 1986
  Over het technisch onderwijs voor de 
  Grauwe Zusters Roeselare
  Bundel: Nederlandse spelling
   o.a. 1936 Vakantieleergang bij ZZ Maricolen in Brugge
  Knipsels bij 'Humaiora'
  Leuven 1949 Humanisme en humaniora
  Leuven 1949 Over godsdienstige toestanden 
  in de staatsscholen
  Roeselare 1951 Taalkennis en esthetisch genieten 
RS37 Doos met geschriften van RS preken en bezinningen
  Over OLV 1943-44: Coletientjes
  Gedurige aanbidding 1931
  Missiezondag 1936
  Allerheiligen 1934
  Kerstdag 1931 - Epiphania
  Een Engelse tekst: I believe in the one church
  Een prentkaart naar RS in schoolkolonie (!) door Paul 
  Katholieke Aktie (in het Frans) 1933-1934
  Eerste vrijdag sept. 1930
  Nota's over patrologie 1928-1930
  Toespraken voor VKAJ-leidsters (1941 Betanië)
   over gezinsverbondenheid, levensplan, gebedsleven, verant-
   woordelijkheid, naastenliefde, levenssterkte, Het schone leven
  Toespraken voor welpenleidsters (1948 Zevenkerke)
  Teksten over passie 1933-1927
  11 juli toespraak in 1937
RS38 Bundel nationalisme (door RS gebundeld)
RS39 Kaft over Vl. nationalisme en over Mgr. Waffelelaert
RS40 Exemplaar van RS Zoeklichten over het evangelie (met veel aanvullingen)
 
RS50 Grote doos lesvoorbereidingen Moeskroen
RS51 Grote doos schriften Humaniora + lesvoorbereidingen
RS52 Grote doos schriften Kl. en Grootseminarie, Leuven
RS53 Grote doos Reisdocmentatie
RS54 id.
RS55 Doos schoolagenda's door RS opgesteld, maar ook voorbeelden
RS56 Allerlei: prentkaarten, briefjes uit boeken, prentjes ...
o.a. briefwisseling over de Realenzyklopäsie uit 1943
RS57 Allerlei briefwisseling
RS58 Over school en bedrijfsleven
RS59 Grote doos cursussen Hoger Onderwijs
RS60 Boeken uit de bibliotheek van RS vaak met aantekeningen
RS61 id
RS62 Doos met toespraken, studies ...
  Over Loisy (later gepubliceerd in Avond)
  Verhandeling over 4e evangelie
  Over Rome-reis
  Documenten over Periscoop (blad waaraan hij meewerkte)
  Over Euripides - Hesiodes - De Ilias - Herodotos
  Romeinse banen bij ons (bruine envelop met landkaarten)
  De Bijbel als religieus boek. 1950
  Vergeet niet te leven
  Sint Thomas. 1950
  Lezing over antieke medici. 1950
  De rol van het schoolhoofd
  Losse gedachten gepikt uit publicaties van RS. 1975
  Uit H. Somers over de S.J.
  Tot leraars. 1965
  Catechese voorbereidende teksten. 1959
  Schoolpastoraal. 1969
  Studiemiddagen geschiedenis. maart 1973
  Het technisch onderwijs en kultuur. 1976
  Documenten over Rijksonderwijs
  St. Lucasgilden o.a. over narco-analyse. 1952
  Congres Kath. Middelbaar Ond. 1952  
  Godsdienstleer. 1952
  Voorbereiding plechtige communie. 1960
  Pastoraal. 1970
  Over film. 1943
  Schrift o.a. standpunt vervlaamsing Gent
  Stukje dagboek RS 1922
  Polemiek met Vlerick 1952
  De extatische godsbeleving en het Mainadisme. 1975
  Onderzoek Latijns opstel 1963
  Onderzoek begin Latijn 
RS63 ABN - Spellingskwestie Kruiskamp-Vandierendonck 1971
  Over aankoop van grond in St.-Michiels
  Oordeel van Firma Bekaert over onderwijs 1942
  Over leken-directeurs 1967-68
  Documenten bij Christus en zijn kerk. 1950-55
  Bundel (door RS ingepakt) over pluralistische gemeenschapsschool
  Dossier P. Deleu HTI 1994-95
  Allerlei fichen: examenvragen, citaten, briefjes van
   leerlingen voor identificatie
RS64 Examens door RS (diocesane)
RS65 Over het ontstaan van Agora-reeks
RS70 en RS71 Twee dozen over didactisch materiaal.
RS verkocht wandkaarten en diaprojectors op grote schaal.
RS101 VSO Algemene documentatie: Klassieke talen - gesch.
RS102 VSO Krantenknipsels soms geannoteerd
RS103 VSO Geannoteerde nummers van De Brug
RS104 VSO Bundel samengesteld door RS: 1986-87
RS201 Tape voor bandrecorder over Nationaal Socialisme
RS202 Tape over Nationaal Socialisme
RS203 Oude fonoplaten
RS204 Oude fonoplaten
RS205 Antigone Sofokles. Nederlands: Johan Boonen, productie: Jo Van Eetvelde
RS206 Voor wie haar soms geweld aandoet. Spraakwenken door Dr. Marc Galle. ASLK
RS207 Parlons bien. Albert Doppagne. ASLK
RS208a Antoon Vander Plaetse. Zuidnederlandse gedichten
RS208b Id
RS209 Rencontres. ASLK
RS210 Des poêtes autour de nous 1. ASLK
RS211 Des poêtes autour de nous 2. ASLK
RS212 Ten huize van.
Fragmenten uit de jeugdlitteratuur van N en Z 1 en 2
RS213 Adolf Hitler. Ein Porträt aus Tondokumenten von William E. Simmat
RS214 Hitlerjugend. Horst Siebecke
RS215 Die Schallplatte des Jahres 1960
RS216 Columbia Records. Jupiter symphony. Mozart
RS217 Deutschlands Weg in die Dictatur 1914-1939
RS218 Deutschland im zweiten Weltkrieg 1
RS219 Deutschland im zweiten Weltkrieg 2
RS220 Voor wie haar soms geweld aandoet 7dln.
RS221 Audiovisuele bloemlezing 4. Poëtisch avontuur. E. Steurs, R. Borremans